Praktijkvoorbeelden.

4kids2tell is ervan overtuigd dat het bieden van vroegtijdige, passende, preventieve zorg, gericht op het aanleren van specifieke competenties van zelfregie, zowel kinderen met diabetes als de direct betrokkenen de mogelijkheid geeft om in eigen kracht te komen. Door deze competenties steeds opnieuw constructief in te zetten, kunnen complexere problemen voorkomen worden. Dit leidt tot betere zorg, minder complicaties voor het kind in de toekomst en een besparing voor de zorgverzekeraar.

Hieronder enkele voorbeelden uit onze praktijk:

Op school

Een kleuterjuf had veel moeite met bloedglucose meten. Door in gesprek te gaan met deze juf bleek dit verzet tegen het meten niet te zijn ontstaan doordat ze dit niet voor het kind wilde doen, maar omdat ze al een aantal maal het bewustzijn had verloren bij het zien van een druppel bloed. Door dit probleem serieus te nemen hebben we een aantal acties ondernomen. Als eerste hebben we een “fastclix prikpen” aangeschaft, waardoor er geen naaldjes vervangen hoefden te worden. Ten tweede hebben we het kind geleerd om zelf de bloedglucosewaarde te meten. De juf hoefde alleen nog maar de bloedglucosewaarde te interpreteren en op de insulinepomp van het kind in te voeren.

Met dit voorbeeld willen we aantonen dat problemen vaak simpel op te lossen zijn. Als er maar goed geluisterd en goed begeleid wordt. Dit voorbeeld kostte ons 3 uur begeleiding. Hierna heeft deze juf het kind een heel jaar zelf kunnen begeleiden, in plaats van de inzet van een kinderthuiszorgorganisatie.

Puber

Een jongedame van 18 jaar heeft sinds haar 7de diabetes. Ze wordt al enkele jaren ondersteund door een thuiszorgorganisatie i.v.m. een hoog HbA1c. De thuiszorg komt haar iedere ochtend en avond helpen bij het toedienen van de insuline. Toch is het in al die jaren niet gelukt om haar HbA1c te verlagen. Met behulp van de 4kids2tell elementenscan hebben we inzicht gekregen in wat deze jongedame nodig had om zelfstandig voor haar diabetes te zorgen en de diabetes te integreren in het dagelijks leven. Uit de elementenscan bleek dat zij een luchttype is. Een luchttype kenmerkt zich door onafhankelijk willen zijn, nieuwsgierigheid, kennis gerichtheid en willen analyseren. Door hierop in te spelen en haar zelf in control te laten komen o.a. door met behulp van een sensor te kunnen monitoren wat haar bloedglucose beïnvloedt, kon zij op basis van haar eigen analyse zelf actie ondernemen. Binnen een aantal maanden was haar HbA1c gedaald, maar nog belangrijker was dat deze dame het vertrouwen in zichzelf heeft gekregen om de diabeteszorg geheel zelfstandig uit te voeren.

Te mooi om waar te zijn

Vanuit het ziekenhuis kreeg 4kids2tell een melding van een meisje van 10 jaar waarbij men zich ernstig zorgen maakte over het langdurig hoge HbA1c. Op de polikliniek leek het gezin het ideale voorbeeld van hoe om te gaan met Diabetes. Echter de hoge HbA1c waarden gaven daar geen blijk van.

4kids2tell is in het gezin gekomen en bij de intake werd in eerste instantie aangegeven door moeder dat zij altijd netjes alle koolhydraten tellen, regelmatig sporten, altijd op tijd meten, spuiten, eten, etc. Medewerkers van 4kids2tell vroegen zich in eerste instantie af wat zij in het gezin kwamen doen.

Bij goed doorvragen en observeren in de praktijk bleek dat moeder helemaal niet wist wat koolhydraten waren en verwarde calorieën met koolhydraten. Ook werd er niet of nauwelijks bewogen door het meisje en werd er zeer onregelmatig gegeten en ontbrak de nodige structuur in het gezin.

4kids2tell is met moeder en kind teruggegaan naar de basis van de diabetes en wat dat betekent in de praktijk. Door middel van een spel en het doornemen van een boek over diabetes bleek dat het meisje goed weet wat diabetes inhoudt, maar begeleiding nodig heeft bij het toepassen van de theorie in de praktijk. Moeder heeft begeleiding gekregen bij het tellen van de koolhydraten, structuur aanbrengen in eet,- en beweegpatroon van het gezin en ondersteuning op het gebied van zelfzorg voor haar dochter.

Door deze ondersteuning en begeleiding van kind en moeder is het HbA1c genormaliseerd. Ook nu de begeleiding is gestopt is het HbA1c nog altijd goed, tot grote vreugde van het gezin, 4kids2tell én het ziekenhuis.